Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Bezrobocie, mieszkania, zarobki i biznes w Krakowie i Małopolsce. Najnowszy raport GUS

Piotr Rąpalski
Piotr Rąpalski
Na kolejnych slajdach mapy i infografiki pokazujące w przystępny sposób dane dla Małopolski. W tekście najważniejsze wnioski płynące z raportu.
Na kolejnych slajdach mapy i infografiki pokazujące w przystępny sposób dane dla Małopolski. W tekście najważniejsze wnioski płynące z raportu. Anna Kaczmarz
Główny Urząd Statystyczny przygotował dane porównując grudzień 2023 do grudnia 2022 dla Małopolski i większych miast regionu. Dzięki temu mamy dane jak zmienił się rynek pracy, nieruchomości, zatrudnienia w ciągu roku. Stopa bezrobocia wyniosła 4,2% i odnotowano lekki spadek, przeciętne wynagrodzenie wzrosło aż o ponad 10 procent i wynosi 8151 zł, mamy kosmiczny wzrost rozpoczętych budów mieszkań, ale spadek jeśli chodzi o mieszkania przygotowywane do budowy. Przeczytajcie o najważniejszych wnioskach z raportu.

Najważniejsze dane z raportu GUS dla Krakowa i Małopolski - grudzień 2023

  • Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było większe niż rok wcześniej (o 0,2%), a w relacji do poprzedniego miesiąca pozostało na tym samym poziomie.
  • Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 4,2%, tym samym zmniejszyła się (o 0,2 p. proc.) w ujęciu rocznym. W odniesieniu do grudnia 2022 r. odnotowano spadek liczby nowo zarejestrowanych bezrobotnych (o 10,1%), jak również osób wyłączonych z ewidencji (o 16,4%). Pracodawcy zaproponowali osobom bezrobotnym mniej (o 20,9%) ofert zatrudnienia niż rok wcześniej.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw było wyższe (o 10,1%) od notowanego rok wcześniej (w grudniu 2022 r. wzrost wyniósł 11,4%).
  • Produkcja sprzedana przemysłu była mniejsza niż przed rokiem (o 3,0%, w cenach stałych), wzrosła natomiast produkcja budowlano-montażowa (o 21,7%, w cenach bieżących).
  • Według wstępnych danych, liczba oddanych do użytkowania mieszkań była większa (o 13,1%) niż w grudniu 2022 r. Wzrosła także liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto (o 73,6%), natomiast spadła liczba mieszkań, na realizację których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym (o 20,1%).
  • W grudniu 2023 r. zmniejszyła się w ujęciu rocznym (w cenach bieżących) zarówno sprzedaż detaliczna (o 5,6%), jak i hurtowa (o 61,7%). Największemu obniżeniu uległa wartość sprzedaży detalicznej w grupie „meble, RTV, AGD” (o 66,0%).
  • Na rynku rolnym przeciętne ceny skupu w ujęciu rocznym były niższe w przypadku wszystkich badanych produktów z wyjątkiem ziemniaków. Rentowność tuczu trzody chlewnej, mierzona relacją cen skupu żywca wieprzowego do cen żyta na targowiskach utrzymała się na poziomie sprzed miesiąca oraz była większa niż rok wcześniej.
  • Według stanu na koniec grudnia 2023 r. w rejestrze REGON wpisanych było więcej (o 3,9%) podmiotów gospodarki narodowej niż rok wcześniej. W relacji do poprzedniego miesiąca wzrosła (o 0,7%) liczba podmiotów z zawieszoną działalnością.
  • W styczniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są niekorzystne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakwaterowaniu i gastronomii. W tej sekcji zaobserwowano także największy spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 26,4 w skali miesiąca. Gorzej niż w grudniu 2023 r. oceniają koniunkturę również przedsiębiorcy prowadzący działalność w transporcie i gospodarce magazynowej, a także w informacji i komunikacji. Mimo to, w przypadku tej ostatniej sekcji jednostki oceniają sytuację gospodarczą pozytywnie. Również podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym oraz budownictwem formułują optymistyczne opinie, na poziomie wyższym niż w ubiegłym miesiącu.

Rynek pracy

GUS

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2023 r. wyniosło 545,5 tys. osób, tym samym kształtowało się na poziomie wyższym (o 0,2%) niż rok wcześniej. Stopa bezrobocia była niższa niż w roku poprzednim (4,2% wobec 4,4%).
W porównaniu z grudniem 2022 r. największy wzrost przeciętnego zatrudnienia wystąpił w zakwaterowaniu i gastronomii (o 6,9%). Większe zatrudnienie odnotowano również m.in. w informacji i komunikacji (o 2,9%), a także w górnictwie i wydobywaniu (o 2,3%). Największy spadek przeciętnego zatrudnienia miał miejsce w budownictwie (o 2,2%).

W końcu grudnia 2023 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 60,9 tys. osób i była mniejsza o 3,4 tys. osób (tj. o 5,3%) niż w analogicznym miesiącu 2022 r. oraz większa o 1,0 tys. (tj. o 1,7%) w relacji do listopada 2023 r. Kobiety stanowiły 54,2% ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych (rok wcześniej – 54,9%).

GUS

Powiatem o najwyższej stopie bezrobocia nadal był powiat dąbrowski (12,2% wobec 11,3% w grudniu 2022 r.). Wysoką stopę bezrobocia odnotowano także w powiatach nowosądeckim (8,7% – tak jak przed rokiem) oraz tatrzańskim (8,1% wobec 7,8%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzował się Kraków (1,9% wobec 2,3%) oraz powiat bocheński (2,3% wobec 3,0%). W porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. stopa bezrobocia obniżyła się w 10 powiatach, a najgłębszy spadek odnotowano w powiecie olkuskim (o 0,8 p. proc.).

GUS

Wynagrodzenia

W grudniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 8151,36 zł i było o 10,1% wyższe niż rok wcześniej.

W porównaniu z analogicznym miesiącem 2022 r. wzrost przeciętnych wynagrodzeń odnotowano we wszystkich sekcjach PKD, w tym zwłaszcza w górnictwie i wydobywaniu (o 18,5%).

Najwyższe przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto notowano w sekcji informacja i komunikacja (o 68,0% wyższe niż średnie wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w województwie), natomiast najniższe w zakwaterowaniu i gastronomii (o 32,6% niższe od przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw).

W okresie styczeń–grudzień 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 7797,50 zł i było o 12,6% wyższe w ujęciu rocznym. Wzrost średnich miesięcznych wynagrodzeń w omawianym okresie zanotowano we wszystkich sekcjach, w tym zwłaszcza w transporcie i gospodarce magazynowej (o 23,5%).

Przemysł i budownictwo

GUS

Produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2023 r. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 13576,1 mln zł, tym samym spadła (w cenach stałych) w ujęciu rocznym (o 3,0%) oraz w relacji do listopada 2023 r. (o 14,0%). Produkcja
budowlano-montażowa (w cenach bieżących) kształtowała się na poziomie wyższym niż przed rokiem (o 21,7%).

W ujęciu rocznym spadek produkcji sprzedanej odnotowano w górnictwie i wydobywaniu (o 5,2%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 4,4%). Niższy niż w grudniu 2022 r. poziom produkcji sprzedanej wystąpił w 21 działach przemysłu (spośród 31 występujących w województwie), w tym w 12 działach sprzedaż produkcji zmniejszyła się o więcej niż 10%. Największy spadek produkcji sprzedanej w omawianym okresie zanotowano w dziale produkcja napojów (o 26,6%).

Działami o dużym spadku sprzedaży produkcji były także produkcja odzieży (o 24,5%) i pozostała podukcja wyrobów (o 19,0%). Wzrost produkcji przemysłowej wystąpił m.in. w działach: produkcja pozostałego sprzętu transportowego (o 48,9%), produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 9,7%), jak również produkcja skór i wyrobów skórzanych (o 7,5%).

GUS

Budownictwo mieszkaniowe

Według wstępnych danych , w grudniu 2023 r. oddano do użytkowania 1770 mieszkań, tj. o 13,1% więcej niż w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. W budownictwie przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem liczba oddanych mieszkań zwiększyła się o 57,6% do 1042, a w indywidualnym – spadła o 19,5% do 715. Ponadto w omawianym okresie oddano do użytkowania 13 mieszkań komunalnych. Mieszkania oddane w województwie małopolskim w grudniu 2023 r. stanowiły 8,5% ogólnej liczby mieszkań oddanych do użytkowania w kraju.

W okresie styczeń–grudzień 2023 r. oddano do użytkowania 21522 mieszkania, tj. o 9,8% mniej niż rok wcześniej. W budownictwie indywidualnym liczba nowo oddanych mieszkań spadła o 13,3%, a w przeznaczonym na sprzedaż lub wynajem o 7,4%.

Najwięcej mieszkań oddano do użytkowania w Krakowie (9624) oraz w graniczących z nim powiatach wielickim (1441) i krakowskim (1333), a najmniej – w powiecie proszowickim (100).

GUS

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania oddanego do użytkowania w okresie styczeń–grudzień 2023 r. wyniosła 94,0 m2 i była o 3,5 m2 mniejsza w ujęciu rocznym. Mieszkania o największej przeciętnej powierzchni użytkowej oddano do użytkowania w powiecie limanowskim (166,0 m2). Dużą przeciętną powierzchnią użytkową charakteryzowały się również mieszkania oddane w powiatach: suskim (156,7 m2), proszowickim (147,4 m2), myślenickim (145,9 m2) i nowosądeckim (144,7 m2). Najmniejsze wybudowano w Krakowie (59,9 m2).

W grudniu 2023 r. liczba mieszkań, na budowę których wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym wyniosła 1625, tym samym spadła o 20,1%, natomiast liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto zwiększyła się o 73,6% do 965.

Podmioty gospodarki narodowej

Według stanu na koniec grudnia 2023 r. w rejestrze REGON wpisanych było 481,1 tys. podmiotów gospodarki narodowej , tj. o 3,9% więcej niż rok wcześniej.

GUS

Liczba zarejestrowanych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą wyniosła 353,6 tys. i w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. wzrosła o 3,9%. Do rejestru REGON wpisanych było 86,8 tys. spółek, w tym 58,1 tys. spółek handlowych, co oznacza wzrost w ciągu roku odpowiednio o 4,0% i 6,0%. Liczba zarejestrowanych spółek cywilnych wzrosła o 0,1% i wyniosła 28,3 tys. podmiotów.

GUS
GUS

PEŁNY RAPORT

Fontanna młodości czyli przełomowe odkrycie

emisja bez ograniczeń wiekowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wideo
Wróć na zakopane.naszemiasto.pl Nasze Miasto